Regulamin

1.  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług przez Serwis Internetowy www.simply-progress.com/pl świadczonych przez Simply Progress na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności komponowanie indywidualnych planów dietetycznych lub/i treningowych dla poszczególnych Użytkowników na podstawie wskazanych Usługodawcy informacji, z uwzględnieniem celów do osiągnięcia określanych indywidualnie przez Użytkowników.
 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez Serwis Internetowy www.simply-progress.com/pl
 3. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Usług Planów stanowią ofertę Usługodawcy, w zakresie zawarcia umowy o świadczenie przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług odpłatnych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 4. Usługi świadczone będą w języku polskim. Język polski jest właściwy także dla Umowy, Regulaminu oraz oświadczeń stron.
 5. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie chociażby w części treści zawartych w Serwisie Internetowym bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 6. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług Planów oraz wygląd i treść Serwisu Internetowego, stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Usługi

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną odpłatną Usługę Planów. Usługa Planu polega na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z planu treningowego lub/i diety przygotowanych przez Usługodawcę na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z odpłatnej Usługi Planów jest: a) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, b) złożenie zamówienia na Usługę Planu (wybór jednego z pakietow, którego cena, czas trwania i zakres dostępne są na Stronie Internetowej Serwisu), c) oraz opłacenie pakietu za Usługę Planu.
 4. Zapłata z góry ceny za wybrany Abonament jest warunkiem koniecznym dla rozpoczęcia świadczenia Usługi Planu.
 5. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na odpłatną Usługę Planu poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zakupie wybranego pakietu przez Uzytkownika. Wybranie przycisku ,,Zamow teraz” oznacza przyjęcie oferty Usługodawcy. Szczegółowy zakres i cena Usługi Planu zależy od wyboru dokonanego przez Użytkownika i jest każdorazowo przedstawiony Użytkownikowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 6. Użytkownik obowiązany jest podać w procesie zamawiania usługi dane zgodne z prawdą, dokładne i aktualne, gdyż Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji przekazanych Usługodawcy, na podstawie których Usługodawca przygotowuje plan treningowy lub/i dietę przeznaczoną dla Użytkownika.
 7. Usługodawca zaleca, aby przed skorzystaniem z Usługi Planu Użytkownik skonsultował z właściwym lekarzem jej wpływ na stan zdrowia Użytkownika.
 8. Usługodawca zaleca, aby z planów treningowych nie korzystały osoby cierpiące na: wady serca, wady kręgosłupa, dysfunkcje narządu ruchu, przepuklinę, przewlekłe schorzenia lub niewydolność układu oddechowego, przewlekłe choroby zapalne lub posiadające protezę stawu.
 9. Usługodawca zaleca, aby z planów dietetycznych nie korzystały osoby cierpiące na: choroby nerek, dnę moczanową, cukrzycę, marskość wątroby, refluks, kandydozę, wrzody układu trawiennego, uchyłkowe zapalenie jelit, hashimoto, chorobę Leśniowskiego-Crohna, dysfunkcje trzustki, dysfunkcje dróg żółciowych, zespół jelita drażliwego, nowotwory układu trawiennego, osoby będące w ciąży lub w okres laktacji.
 10. Aktywacja pakietu na odpłatną Usługę Planu zostanie dokonana niezwłocznie po otrzymaniu planu treningowego/zywieniowego przez Użytkownika, po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy.
 11. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia odpłatnej Usługi Planu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, od tego momentu nie przysługuje możliwość odstąpienia od umowy.
 12. Czas ważności Abonamentu odpłatnej Usługi Planu liczony jest od momentu aktywacji Usługi.
 13. Okres ważności Abonamentu za odpłatną Usługę Planu jest niepodzielny i nieprzerwany.

3. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Abonamentów podane na Stronie internetowej Serwisu zamieszczone przy danej usłudze wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Użytkownik może wybrać następujące formy płatności za zamówioną odpłatną Usługę Planu: a) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayPal, obsługiwany przez firmę PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność transakcji płatniczych dokonywanych za pośrednictwem serwisu płatności internetowych. Wszelkie uwagi związane z przebiegiem transakcji płatniczych dokonywanych w sposób określony w zdaniu poprzednim, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do odpowiedniego właściciela serwisu płatności internetowych.
 4. Usługodawca przesyła Użytkownikowi przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania Usługi Planu, paragon lub fakturę obejmującą zamówione odpłatne Usługi Planu.

4. Reklamacje

Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od czasu zakupienia wybranego pakietu. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni roboczych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji. Postępując zgodnie z programem Simply Progress, masz świadomość, że możesz, ale nie musisz, zobaczyć oczekiwane wyniki. Simply Progress nie ponosi za to odpowiedzialności.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik może odstąpić od Usługi Planu, bez podawania przyczyny do czasu aktywacji Usługi Planu tj. udostępnienia Użytkownikowi zamówionych planów przez Usługodawcę.
 2. Po Aktywacji Usługi Planu Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres mailowy: simplyprogress.kontakt@gmail.com
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

6. Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.
 3. W przypadku, gdy Użytkownik w ramach usługi Plan nie otrzyma w terminie 72 godzin odpowiedzi na dwa kolejne zapytania skierowane do Usługodawcy w związki z korzystaniem z usługi, Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie drogą elektroniczną usługi Plan ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot pełnej należności, którą Użytkownik zapłacił z tytułu zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Plan.

7. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Internetowego w porze od godziny 22.00 do 6.00, w celu uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu.
 4. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 5. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę pisemnie lub mailowo, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2020 r.